fbpx

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2009

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2009:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK y tế Tp.HCM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 và chi trả cổ tức năm 2009 như sau:

STT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN (VND)
1 Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh 7.328.473.511
2 Thuế TNDN 25% – Giảm thuế theo NQ30/2008/NQ-CP 1.288.769.360
3 Lợi nhuận còn lại (1-2) 6.039.704.151
4 Phân phối lợi nhuận 6.094.293.495
Trong đó:

4.1 Trích 5% Quỹ dự phòng tài chính

4.2 Trích 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi

4.3 Trích 7% Quỹ đầu tư phát triển

4.4 Trích 4% Thù lao HĐQT, BKS

4.5 Trích cổ tức 14% VĐL chi trả cổ đông

301.985.208

1.207.940.830

422.779.291

241.588.166

3.920.000.000

5 Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 (3-4) – 54.589.344
6 Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2008 1.021.785.629
7 Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (5+6) 967.196.285

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY YTECO

CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN CẨM

You may also like...