YTECO ĐƯỢC EXIMBANK TĂNG HẠN MỨC BẢO LÃNH

Qua buổi họp ngày 18/02/2011, YTECO và EXIMBANK đã thống nhất tăng hạn mức bảo lãnh mở L/C cho YTECO từ 1 triệu USD lên 3 triệu USD, áp dụng mức lãi xuất cho vay vÀ mức phí ưu đãi.

Nội dung chi tiết

You may also like...